Vakuutusehdot

YLEISET VAKUUTUSEHDOT
VAKUUTUSTUOTTEELLE
"Aasa-Lainavakuutus"

 1. Vakuutustuotteen tarkoitus

  1. Vakuutuksenantaja solmii vakuutuksenottajan kanssa henkivakuutuksen kuolemantapauksen varalta.
 2. Käsitteet

  1. Vakuutus muodostaa oikeussuhteen, jossa vakuutuksenantaja sitoutuu maksamaan vakuutuskorvauksen jäljempänä tässä vakuutussopimuksessa määritellyssä vahinkotapauksessa.
  2. Vakuutussopimus on kahdenvälinen oikeustoimi, joka syntyy, kun vakuutustarjous hyväksytään tai vakuutuksenottaja saa vakuutustodistuksen. Vakuutussopimuksessa vakuutuksenantaja sitoutuu suorittamaan vakuutuskorvauksen vakuutustapahtuman sattuessa näissä yleisissä vakuutusehdoissa yksilöidyin ehdoin. Vakuutuksenottaja sitoutuu maksamaan sovitun perusvakuutusmaksun ja noudattamaan muita sopimuksen ehtoja.
  3. Vakuutuksenantaja on NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s., Nam. L. Stura 2, 811 02 Bratislava, ICO:47251301, joka on rekisteröity Slovakian kansallispankin toimesta yritystunnuksella 13166/2012 16, Bratislavan kaupparekisterin rekisteriosaan SA numerolla 5851/B. Vakuutuksenantajaa valvoo Slovakian kansallispankki, jonka osoite on Imricha Karvasa 1, 8135 Bratislava, Slovakia. Jäljempänä tässä sopimuksessa sekä vakuutuksenottajan ja vakuutetun osapuolen kanssa suoritettavassa yhteydenpidossa vakuutuksenantajaan viitataan lyhyemmin nimellä "NOVIS Insurance Company INC.".
  4. Vakuutuksenantajan rekisteröitynä vakuutusasiamiehenä toimii Aasa Prime Oy.
  5. Vakuutuksenottaja solmii vakuutussopimuksen vakuutuksenantajan kanssa.
  6. Vakuutettu on henkilö, joka on solminut henkivakuutussopimuksen vakuutuksenantajan kanssa. Vakuutettu on siten yhtä kuin vakuutuksenottaja. Vakuutettu tarkoittaa näissä ehdoissa myös vakuutettua osapuolta.
  7. Edunsaajilla on oikeus saada vakuutuskorvaus, jos vakuutettu osapuoli kuolee.
  8. Vakuutetun tai vakuutuksenottajan ikä vakuutussopimusta solmittaessa tarkoittaa vakuutussopimuksen solmimisvuoden mukaisen kalenterivuoden ja syntymävuoden välistä erotusta.
  9. Vakuutus tulee voimaan siihen liitännäisen lainasopimuksen voimaantulon myötä.
  10. Vakuutusaika vastaa laina-aikaa, josta sovitaan lainasopimuksessa. Laina-aika määritellään kokonaisina kuukausina.
  11. Sovittu vakuutussumma (kertamaksu) tarkoittaa vakuutusmaksua, joka on maksettava vakuutusajalta vakuutuksen tullessa voimaan.
  12. Vakuutustapahtuma tarkoittaa vakuutussopimuksessa määriteltyä tilannetta, joka ilmenee vakuutusaikana ja josta vakuutuksenantaja maksaa vakuutuskorvauksen.
  13. Vakuutuskorvaus tarkoittaa käteissuoritusta tai muuta rahallisesti määriteltävää etua, jonka vakuutuksenantaja maksaa vakuutetulle vakuutussopimuksessa määritellyssä tilanteessa.
 3. Vakuutussopimuksen solmiminen

  1. Vakuutussopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun vakuutuksenottajan hyväksymä vakuutustarjous vahvistetaan.
  2. Osapuolet sopivat, että vakuutukseen liittyvät oikeustoimet, kuten vakuutustarjouksen hyväksyminen, voidaan suorittaa myös sähköpostitse. Osapuolten on käytettävä vakuutussopimukseen merkittyjä tai myöhemmin ilmoitettavia sähköpostiosoitteita.
 4. Vakuutuksen voimassaolo

  1. Vakuutusturva alkaa aikaisintaan kello 0:00 lainasopimuksen voimaantulopäivänä, mutta kuitenkin viimeistään kello 0:00 lainasopimuksen solmimista seuraavana päivänä.
  2. Vakuutussopimus päättyy joko vakuutussopimukseen merkittynä päättymispäivänä tai vakuutuksenottajan kuollessa (eli vakuutustapahtuman tapahtuessa). Vakuutuksenottajalla on lisäksi oikeus irtisanoa vakuutussopimus päättymään kesken lainakauden. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt irtisanomista koskevan ilmoituksen vakuutuksenantajalle.
  3. Mikäli lainasopimuksessa sovittua laina-aikaa muutetaan, vakuutuskausi ei kuitenkaan muutu, vaan säilyy alkuperäisenä. Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja voi hakea uutta vakuutusta alkuperäisen vakuutuskauden ylittävälle ajalle.
  4. Mikäli vakuutuksenottaja hakee uutta lainaa ja samalla uutta vakuutusta, korvaa uusi vakuutussopimus kaikki osapuolten välillä aiemmin solmitut Aasa-Lainavakuutus (”Aasa Credit Assurance”) nimistä tuotetta koskevat sopimukset.
 5. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun oikeudet ja velvollisuudet

  1. Vakuutuksenottaja ja vakuutettu sitoutuu
   a) antamaan oikeat ja täydelliset vastaukset kaikkiin vakuutuksenantajan esittämiin vakuutussopimusta koskeviin kysymyksiin.
   b) maksamaan sovitut vakuutusmaksut viimeistään vakuutussopimukseen merkittyihin eräpäiviin mennessä.
   c) ilmoittamaan vakuutuksenantajalle osoitteen tai muiden yhteystietojen muuttumisesta, ennen kaikkea sen sähköpostiosoitteen muuttumisesta, johon vakuutuksenantaja lähettää kaikki tiedot ja päätökset.
 6. Vakuutuksenantajan oikeudet ja velvollisuudet

  1. Vakuutuksenantajan on noudatettava sopimuksesta, näistä vakuutusehdoista ja lainsäädännöstä johtuvia velvollisuuksiaan.
  2. Vakuutuksenantajalla on oikeus
   a) vaatia sellaisten sovittujen vakuutusmaksujen maksamista, joita ei ole maksettu eräpäivään mennessä.
   b) kieltäytyä suorittamasta vakuutussopimuksen mukaisia velvoitteitaan, jos vakuutuksenottaja on menetellyt vilpillisesti täyttäessään kohdan 5 alakohdan 1 a) mukaista velvollisuuttaan. Vakuutuksenantajalla on tällöin oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut.
   c) varmistaa vakuutuksenottajan ja vakuutetun henkilöllisyys sekä tarvittaessa myös vakuutuskorvauksen saajan henkilöllisyys pyytämällä heitä todistamaan henkilöllisyytensä.
  3. Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus, jos
   a) vakuutuksenottaja ei ole maksanut sovittua kertamaksuna maksettavaa vakuutusmaksua kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevat laskun. Tässä tapauksessa vakuutus päättyy 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.
   b) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, ja vakuutuksenantaja oikean asianlaidan tuntien ei olisi myöntänyt vakuutusta.
   c) vakuutettuun liittyvässä, vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta merkityksellisessä seikassa on tapahtunut vakuutussopimuslain (543/1994) 27 §:ssä tarkoitettu vahingonvaaraa lisäävä muutos ja vakuutuksenantaja ei olisi myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että vakuutettuun liittyvä seikka olisi ollut muutosta vastaava jo vakuutusta myönnettäessä.
   d) vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.
   e) vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen antanut vakuutuksenantajalle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta.
  4. Vakuutuksenantajan irtisanoessa vakuutuksen edellä mainittujen kohdan 6 alakohtien 3 b) – 3 e) perusteella vakuutus päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt vakuutuksenottajalle kirjallisen ilmoituksen irtisanomisesta.
  5. Vakuutustapahtuman sattuessa vakuutuksenantaja on velvollinen maksamaan vakuutuskorvauksen viidentoista (15) päivän kuluessa siitä, kun vakuutuskorvauksen käsittelyn edellyttämät tarpeelliset toimet on suoritettu.
  6. Vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt kohdan 5 alakohdan 1 a) mukaisen velvollisuutensa ja vakuutuksenantaja ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että oikeat ja täydelliset vastaukset olisi annettu. Jos vakuutuksenantaja olisi myöntänyt vakuutuksen, mutta ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla kuin oli sovittu, vakuutuksenantajan vastuu rajoittuu siihen, mikä vastaa sovittua vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, joilla vakuutus olisi myönnetty.
 7. Edunsaajat

  1. Jos vakuutettu kuolee, eikä vakuutussopimukseen ole merkitty muita edunsaajia, vakuutuskorvauksen ensisijainen edunsaaja on luotonmyöntäjä. Vakuutuksenottajalla on oikeus määrätä ensisijainen edunsaaja.
 8. Korvausvelvollisuuden poissulkeminen

  1. Vakuutuskorvausta ei makseta, mikäli vakuutustapahtuma sattuu seuraavissa tapauksissa:
   a) kuolemantapaukset, jotka johtuvat sairaudesta, joka todettiin tai hoidettiin 12 kuukauden ajan ennen vakuutuksen alkamista,
   b) sotilaalliset konfliktit tai osallistuminen sotilasoperaatioihin Suomen ulkopuolella
   c) osallistuminen kansannousuun, kapinaan tai levottomuuksiin kapinallisten puolella
   d) ydinonnettomuudet
   e) terroritekoon osallistuminen
   f) laajalle alueelle levinnyt ja merkittävään osaan väestöstä vaikuttava epidemia (pandemia), lasersäteet tai keinotekoiset UV-säteet (vakuutus on kuitenkin kaikilta osin voimassa sädehoidoissa, joissa käytettävän säteilyn teho on vähintään 100 elektronivolttia tai joissa käytetään mitä tahansa neutroneja ja joita annetaan hoitotarkoituksessa tai terveydenhoitohenkilökunnan valvonnassa); tai
   g) vakuutettu syyllistyy tahalliseen rikokseen.
  2. Edunsaajilla ei ole oikeutta saada vakuutuskorvausta, jos edunsaaja on aiheuttanut vakuutetun kuoleman tahallisella rikoksella. Jos asiaankuuluva viranomainen on antanut pidätysmääräyksen rikokseen liittyvän epäilyn vuoksi, vakuutuksenantajalla on oikeus lykätä vakuutuskorvauksen maksamista edunsaajalle esitutkinnan loppuun suorittamiseen saakka.
  3. Vakuutuksenantaja ei maksa vakuutuskorvausta, jos vakuutettu tekee itsemurhan ensimmäisten kolmen (3) kuukauden aikana vakuutusturvan alkamisesta.
 9. Vakuutustapahtuma

  1. Vakuutustapahtumalla tarkoitetaan vakuutettavaa riskiä, eli vakuutetun kuolemaa vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutetun kuolemasta on ilmoitettava välittömästi vakuutuksenantajalle tai vakuutuksenantajan lukuun toimivalle vakuutusasiamiehelle ja esitettävä seuraavat asiakirjat esitettävä:
   a) vakuutetun virallinen kuolintodistus, josta ilmenee vakuutetun varmennettu ikä ja syntymäpaikka
   b) kuolinilmoitus ja mahdolliset lääkärintodistukset.
  2. Vakuutetun kuollessa koko vakuutussopimuksen mukainen vakuutuskorvaus maksetaan sopimuksessa nimetylle edunsaajalle näitä yleisiä ehtoja soveltaen.
 10. Ilmoitukset

  1. Kirjallisessa viestinnässä sähköpostiviesti katsotaan lähetetyksi sen lähettämispäivänä paitsi, jos viesti palautetaan yhdessä virheilmoituksen kanssa eikä viestin uudelleenlähettäminen onnistu.
  2. Vakuutuksenantajalle tai sen lukuun toimivalle vakuutusasiamiehelle lähetetyt asiakirjat katsotaan lähetetyiksi silloin, kun ne saapuvat vakuutuksenantajan pääkonttoriin tai hänen asiamiehelleen Suomessa.
  3. Vakuutuksenottaja antaa vakuutuksenantajalle suostumuksensa
   a) vakuutussopimuksessa ilmoittamiensa henkilötietojen säilyttämiseen
   b) henkilötietojensa välittämiseen vakuutuksenantajan vakuutuksen käsittelyyn palkkaamille asiamiehille
   c) tietojensa säilyttämiseen ja käyttöön, mukaan lukien tietojen välittämiseen kolmansille osapuolille (ensisijaisesti lakimiehet, notaarit sekä saatavien perintään liittyvät yritykset) vakuutuksenantajan oikeuksien turvaamiseksi sekä saatavien perintää varten
   d) tietojen käsittelyä varten, mukaan lukien tietojen välittäminen sopimuskumppaneille vakuutuksenantajan ja sen sopimuskumppaneiden markkinointitoimintaa varten, keskinäiseen myyntiin liittyvää neuvontaa varten ja monipuolisten finanssipalvelujen ja konsultoinnin tarjoamiseksi vakuutuksenottajalle ja vakuutetuille sekä tietojen tilastointia ja analysointia varten
   e) puhelimitse tapahtuvaa yhteydenpitoa varten vakuutuksenottajan ja/tai vakuutettujen sekä vakuutuksenantajan ja/tai määriteltyjen kolmansien osapuolten välillä.
  4. Osapuolet voivat sopia näistä vakuutussopimuksen yleisistä ehdoista poikkeavista oikeuksista ja velvollisuuksista, joita ei ole nimenomaisesti kielletty laissa tai näissä yleisissä ehdoissa.
  5. Vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakeja.
  6. Jos vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutuksenantajan päätökseen
   a) Hän voi viedä päätöksen ratkaisusuosituksia antavien vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi) tai kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi, tai
   b) Hän voi nostaa kanteen vakuutuksenantajaa vastaan vakuutuksenottajan kotipaikan käräjäoikeudessa.