Sopimusehdot

Aasa Oy
Yleiset laina-ehdot
Voimassa 14.08.2018 alkaen

1. Lainan tiedot

1.1 Lainan määrä, nimelliskorko, lyhennystapa, lyhennysaikataulu, lainan järjestelymaksun määrä, mahdollinen tilinhoitomaksu ja muut palkkiot sekä lainan kokonaiskustannukset käyvät ilmi lainasopimuksesta. Sopimuksen sisältö voi olla neuvoteltu asiakaskohtaisesti.

2. Lainan myöntäminen

2.1 Lainan myöntää Aasa Oy (jäljempänä lainanantaja). Lainanantajalla on oikeus myöntää haettua pienempi laina. Sopimus syntyy kun lainansaaja on allekirjoittanut sopimuksen joko käsin tai sähköisesti. Allekirjoituksen vastaanotettuaan lainanan­taja toimittaa sopimuksen mukaisen lainasumman lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille. Myönnetyn lainan määrään lisätään lainan järjestelypalkkio, joka jaetaan tasan kaikkien erien kesken. Järjestelypalkkio kuuluu myös ennenaikaisessa takaisinmaksussa maksettavaksi kokonaisuudessaan huolimatta sen jakamisesta erien kesken.

2.2 Lainanantajalla on oikeus hylätä jo kertaalleen hyväksytty lainahakemus, jos hyväksymisen jälkeen tulee esiin epäilys väärinkäytöstä tai asioita, jotka merkittävästi vaikuttavat luottopäätöksen tekemiseen ja takaisinmaksuun. Lainanantaja ei ole velvollinen perustelemaan tekemiään päätöksiä lainanhakijalle.

3. Lainan lyhennysten maksaminen

3.1 Hakija sitoutuu myönnetyn luoton takaisinmaksuun kuukausittain tässä lainasopimuksessa mainituin ehdoin. Lainasopimuksen kuukausierien määrä perustuu lainapäätökseen, joka hakijalle toimitetaan ja laina maksetaan takaisin sovitun suuruisina kuukausierinä eräpäiväaikataulun mukaisesti. Sopimuksessa mainittujen maksuerien lukumäärään ja maksettavaan kokonaissummaan voivat vaikuttaa mahdolliset myöhemmin tehtävät maksuohjelman muutokset. Luoton avauspalkkio, korko ja mahdollisten lisäpalveluiden kustannukset veloitetaan luotonsaajalta maksuerien yhteydessä.

3.2 Luoton takaisinmaksu tapahtuu kuukausittain lainan pääoman ja laina-ajan perusteella määräytyvissä erissä. Kuukausierä koostuu lainan pääoman lyhennyksestä, kuukausimaksusta sekä lainalle kertyneestä korosta. Esimerkiksi viivästymisistä johtuvat maksusuunnitelman muutokset voivat vaikuttaa laina-aikaan ja kuukausierien lukumäärään. Mikäli lainanottaja viivästyy kuukausierän suorittamisessa, sisällytetään viivästyneelle kuukausierälle laskettava viivästyskorko ja viivästyksestä lainanantajalle aiheutuneet muut kulut maksettavaan kuukausierään. Tällöin kuukausierään sisältyvän lainan pääoman lyhennyksen osuus pienenee, jotta kuukausierän suuruus pysyy vakiona.

3.3 Mikäli lainansaaja on laiminlyönyt ensimmäisestä maksukehotuksesta huolimatta lyhennyserän, joka on vähintään 10 % alkuperäisestä lainan määrästä tai jos lainaan sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä, ja lyhennys on viivästynyt vähintään kuukauden, on lainananta¬jalla oikeus eräännyttää koko jäännössaatava maksettavaksi kahden viikon kuluessa siitä kun erääntymisilmoitus on lähetetty tai neljän viikon kuluessa, jos lainansaajaa ei ole maksukehotuksella aikaisemmin huomautettu maksun viivästymisestä. Lainanantajalla on lisäksi oikeus erään¬nyttää koko laina myös, jos lainansaaja on antanut lainaa hakiessaan tai sen aikana harhaanjohtavia tietoja. Aikarajojen osalta noudatetaan myös tällöin edellä ilmoitettua.

3.4 Eräännyttämistä ei kuitenkaan kuluttajansuojalain 7 luvun 16 pykälän mukaisesti vaadita, jos viivästyminen on johtunut kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen rinnastettavasta hänestä riippumattomasta syystä, edellyttäen ettei eräännyttämisestä kieltäytyminen ole lainanantajalle viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen kohtuutonta.

3.5 Lainan perimisestä ja muista lainan hallinnointiin liittyvistä toimista peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Ajantasainen hinnasto on saatavilla täältä »

4. Lainansaajan peruuttamisoikeus

4.1 Lainansaajalla on oikeus peruuttaa laina ilmoittamalla siitä lainanantajalle 14 vuorokauden kuluessa lainasopimuksen allekirjoittamisesta. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja ilmoituksessa täytyy tulla ilmi vähintään seuraavat tiedot: lainanhakijan nimi, henkilötunnus, ilmoitus luoton peruuttamisesta, paikka ja päiväys ja lainanhakijan allekirjoitus. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja sen voi toimittaa lainanmyöntäjälle sähköpostitse tai kirjeitse. Peruutusilmoituksen jälkeen asiakkaan tulee palauttaa välittömästi, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä, lainasopimuksessa määritetyt varat korkoineen siltä ajalta, kun lainansaajalla on ollut luotto käytettävissä. Ellei luotonsaaja tämän ajan kuluessa palauta varoja korkoineen, peruuttaminen raukeaa.

5. Sopimuksen irtisanomisen seuraukset

5.1 Mikäli lainasopimus irtisanotaan kohdan 3.2 mukaisen lainansaajan laiminlyöntien vuoksi, on lainansaaja velvollinen hyvittämään lainanantajalle perinnästä johtuvat todelliset perintäkulut tai ilman kuluselvitystä niihin määriin asti kuin laki saatavien perinnästä säätelee.

5.2 Lainansaajalla on oikeus maksaa koko loppuvelka takaisin milloin tahansa ennen lainan eräpäivää. Lainasopimus tulkitaan päättyneeksi, kun lainan pääoma on korkoineen kokonaisuudessaan maksettu.

5.3 Mikäli lainansaaja peruuttaa lainan kohdan 4.1 mukaisesti, on hän velvollinen maksamaan korvauksena lainanantajalle lainan todellisen vuosikoron siltä ajalta, kun laina on ollut lainansaajan käytettävissä.

6. Muut ehdot

6.1 Lainanhakija valtuuttaa lainanantajan tekemään lainan myöntämisen kannalta tarpeellisia kyselyitä lainanhakijasta. Valtuutus koskee ainakin seuraavia tarkistuksia: 1. Työsuhde 2. Väestörekisteritiedot 3. Verotiedot 4. Muut lainat.

6.2 Kuluttajansuojalain mukainen lainan kokonaiskustannus ilmenee lainasopimuksesta.

6.3 Lainanantajalla on oikeus olla myöntämättä lainaa syytä ilmoittamatta.

6.4 Lainanantajalla on oikeus siirtää sopimus kolmansille osapuolille, jolloin asiasta ilmoituksen saatuaan tulee lainansaajan maksaa sopimuksen mukaiset velvoitteet uudelle osapuolelle.

6.5 Lainansaaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa viivästyneelle määrälle korkolain mukaisesti. Viivästyskorko on korkolain 4 pykälän 2 momentin mukaisesti kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin velasta perittävä korko.

6.6 Lainanantajalla on oikeus veloittaa lainaehtojen muuttamisesta johtuvat maksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

6.7 Lainansaajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista lainanantajalle. Lainansaaja ei voi vedota siihen, ettei ole saanut asiakassuhteeseen vaikuttavaa tietoa, jos tiedon saamatta jääminen johtuu siitä, että lainansaaja ei ole ilmoittanut lainanantajalle asiakastiedoissaan tapahtuneita muutoksia. Lainanantaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että lainansaaja ei ole ilmoittanut lainanantajalle antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Aasa Oy:llä on oikeus veloittaa lainansaajalta hinnaston mukainen maksu asiakkaan yhteystietojen päivittämisestä mikäli lainansaaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa.

6.8 Asiakkaan suoritukset käytetään ensisijaisesti jo erääntyneiden korkojen ja palkkioiden maksuun, sitten pääoman lyhentämiseen. Mikäli asiakas suorittaa ylimääräisiä suorituksia, kohdennetaan nämä varat lyhentämättömänä pääoman vähentämiseen. Mikäli osa palkkioista on jaettu useammalle erälle, kohdentuu maksettu suoritus edellä mainitulla tavalla ensin erääntyneiden palkkioerien ja korkojen maksuun ja sen jälkeen pääomaan. Erääntymättömät palkkiot kuittaantuvat järjestyksessä viimeisenä.

6.9 Luottotietolain (527/2007) 14§:n mukaisesti lainaan liittyvät maksuhäiriöt saadaan ilmoittaa rekisterinpitäjille ja tallettaa luottohäiriörekistereihin, jos maksun laiminlyönti on kestänyt vähintään 60 päivää ja samalla kolme viikkoa maksukehotuksesta, joka on lähetetty eräpäivän jälkeen, eikä laiminlyönti ole johtunut velkojalle todisteellisesti ilmoitetusta sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta syystä.

7. Erimielisyyksien ratkaisu

7.1 Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan lainansaajan yleisessä alioikeudessa. Jollei lainansaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, käsitellään riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa. Lainansaajalla on oikeus viedä asia kuluttajariitalautakuntaan.

8. Henkilötietojen käsittely

8.1 Luotonantaja käsittelee henkilötietoja EU:n Tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja muun sitä täydentävän lainsäädännön mukaisesti.

8.2 Luotonantaja on vastuussa kaikesta tähän lainasopimukseen liittyvästä henkilötietojen käsittelystä sekä siihen liittyvästä hallinnostaan.

8.3 Lainansaaja käsittelee henkilötietojaan muun muassa varmistaakseen lainansaajan henkilötiedot ennen haetun lainan myöntämistä, hoitaakseen kaikki jo myönnettyihin lainoihin liittyvät velvoitteet sekä täyttääkseen kaikki tähän lainasopimukseen liittyvät velvoitteet.

8.4 Lisäksi lainanottaja antaa suostumuksen allekirjoittamalla lainasopimuksen henkilötietojen käsittelyyn, joka liittyy:

  • Suoramarkkinointiin,
  • lainanantajan lainan siirtoon tämän sopimuksen kohdan 6.4 mukaisesti.
  • Lainanantajan liiketoiminnan kehittämiseen ja riskienhallintaan.

8.5 Lainansaaja voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin lähettämällä tästä lainanantajalle tai sen tietosuojavaltuutetulle ilmoituksen.

8.6 Lainanottaja antaa suostumuksen yllä kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn, lainanantajan tietosuojakäytännön mukaisesti, jonka voi suorittaa lainanantaja, muut samaan konserniin kuuluvat yritykset sekä kaikki muut liikekumppanit.

8.7 Lainanottajalla on oikeus saada pyynnöstä tieto niistä häntä koskevista henkilötiedoista, joita lainanantajalla on.

8.8 Lainanottalla on oikeus pyytää lainanantajaa oikaisemaan epätarkkoja henkilötietoja sekä väärin käsiteltyjä henkilötietoja.

8.9 Lainanottaja voi milloin tahansa pyytää lainanantajalta yhteenvedon lainantajan käsittelyssä olevista henkilötiedoista. Yhteenveto tulee toimittaa sähköisessä muodossa.

8.10 Lainanottaja voi lähtökohtaisesti myös pyytää, että lainanottajaa koskeva henkilötietojen käsittely voidaan rajoittaa tai tietyin edellytyksin poistaa lainanantajan tietokannasta. Lisäksi lainanottaja voi vastustaa henkilötietojen jatkokäsittelyä.

8.11 Jos lainanantaja on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn koneellisesti luettavissa olevassa muodossa voi lainansaaja tietyin edellytyksin pyytää tällaisen henkilötiedon lähettämistä.

8.12 Lainansaajalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, minkä nojalla lainanantaja käsittelee lainanantajan henkilötietoja.

8.13 Lainanottajalla on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle valitus liittyen lainanantajan henkilötietojen käsittelyyn.

8.14 Lainanottaja voi käyttää edellä mainittuja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia lähettämällä allekirjoitetun kirjallisen pyynnön lainanantajalle.

8.15 Tietosuojavastaavan sähköposti: dpo@aasaglobal.com