Haluatko alennuksen järjestelypalkkioon?

Kyllä, haluan lisävarmentaa henkilöllisyyteni käyttämällä facebook tiliäni ja saada 10 euron alennuksen lainan järjestelypalkkioon.

Tietoja käsitellään. Ole hyvä ja odota.

Kyllä, haluan hyötyä tästä erikoistarjouksesta.
Jättämällä lainahakemuksen heti, saat -10% alennuksen lainan järjestelypalkkioon.

Hae lainaa nyt.

Χ

Tietoa Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmästä

Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmä on Suomen Asiakastieto Oy:n tarjoama palvelu, jonka avulla keskinäisen sopimuksen tehneet luotonantajat luovuttavat halussaan olevaa kuluttajaa koskevaa tietoa toisilleen kuluttajan (lainanhakija) antaman toimeksiannon ja suostumuksen perusteella luottohakemuksen käsittelyä varten. Järjestelmässä käsiteltävät ja välitettävät tiedot koskevat luottoja ja niiden hoitamista, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille ilman lain mukaista velvoitetta.

Mikäli luotto myönnetään, tiedot säilytetään viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi, ellei laissa säädetä velvollisuutta säilyttää niitä tätä pidempään. Mikäli luottoa ei myönnetä, tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua luottohakemuksen tekemisestä.

Luotonhakijalla on oikeus tarkastaa mille tahoille ja mitä tietoja Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmän kautta on luovutettu. Tarkistusoikeuden toteuttaa Suomen Asiakastieto Oy.

Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään kuuluvat seuraavat yhtiöt:
http://www.omatieto.fi/Omatieto-ukk_1.htm#yhtiot

Χ

Sopimusehdot

Aasa Oy

Yleiset laina-ehdot
Voimassa 1.11.2011 alkaen

 1. Lainan tiedot

  1. Lainan määrä, nimelliskorko, lyhennystapa, lyhennysaikataulu, lainan järjestelymaksun määrä, mahdollinen tilinhoitomaksu ja muut palkkiot sekä lainan kokonaiskustannukset käyvät ilmi lainasopimuksesta. Sopimuksen sisältö voi olla neuvoteltu asiakaskohtaisesti.
 2. Lainan myöntäminen

  1. Lainan myöntää Aasa Oy (jäljempänä lainanantaja). Lainanantajalla on oikeus myöntää haettua pienempi laina. Sopimus syntyy kun lainansaaja on allekirjoittanut sopimuksen joko käsin tai sähköisesti. Allekirjoituksen vastaanotettuaan lainanan­taja toimittaa sopimuksen mukaisen lainasumman lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille. Myönnetyn lainan määrään lisätään lainan järjestelypalkkio, joka jaetaan tasan kaikkien erien kesken. Järjestelypalkkio kuuluu myös ennenaikaisessa takaisinmaksussa maksettavaksi kokonaisuudessaan huolimatta sen jakamisesta erien kesken.
 3. Lainan lyhennysten maksaminen

  1. Lainansaajan tulee suorittaa erät sopimuksen mukana tulevan lyhennysaikataulun mukaisesti.
  2. Mikäli lainansaaja on laiminlyönyt ensimmäisestä maksukehotuksesta huolimatta lyhennyserän, joka on vähintään 10 % alkuperäisestä lainan määrästä tai jos lainaan sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia lainan alkuperäisestä määrästä, ja lyhennys on viivästynyt vähintään kuukauden, on lainananta­jalla oikeus eräännyttää koko jäännössaatava maksettavaksi kahden viikon kuluessa siitä kun erääntymisilmoitus on lähetetty tai neljän viikon kuluessa, jos lainansaajaa ei ole maksukehotuksella aikaisemmin huomautettu maksun viivästymisestä. Lainanantajalla on lisäksi oikeus erään­nyttää koko laina myös, jos lainansaaja on antanut lainaa hakiessaan tai sen aikana harhaanjohtavia tietoja. Aikarajojen osalta noudatetaan myös tällöin edellä ilmoitettua.
  3. Eräännyttämistä ei kuitenkaan kuluttajansuojalain 7 luvun 16 pykälän mukaisesti vaadita, jos viivästyminen on johtunut kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen rinnastettavasta hänestä riippumattomasta syystä, edellyttäen ettei eräännyttämisestä kieltäytyminen ole lainanantajalle viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen kohtuutonta.
  4. Lainan perimisestä ja muista lainan hallinnointiin liittyvistä toimista peritään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu. Ajantasainen hinnasto on saatavilla täältä »
 4. Lainansaajan peruuttamisoikeus

  1. Lainansaajalla on oikeus peruuttaa laina ilmoittamalla siitä lainanantajalle 14 vuorokauden kuluessa lainasopimuksen allekirjoittamisesta, jolloin lainansaajan tulee palauttaa välittömästi ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä lainasopimuksen nojalla saamansa kaikki varat sen uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.
 5. Sopimuksen irtisanomisen seuraukset

  1. Mikäli lainasopimus irtisanotaan kohdan 3.2 mukaisen lainansaajan laiminlyöntien vuoksi, on lainansaaja velvollinen hyvittämään lainanantajalle perinnästä johtuvat todelliset perintäkulut tai ilman kuluselvitystä niihin määriin asti kuin laki saatavien perinnästä säätelee.
  2. Lainansaajalla on oikeus maksaa koko loppuvelka takaisin milloin tahansa ennen lainan eräpäivää. Lainasopimus tulkitaan päättyneeksi, kun lainan pääoma on korkoineen kokonaisuudessaan maksettu.
  3. Mikäli lainansaaja peruuttaa lainan kohdan 4.1 mukaisesti, on hän velvollinen maksamaan korvauksena lainanantajalle lainan todellisen vuosikoron siltä ajalta, kun laina on ollut lainansaajan käytettävissä.
 6. Muut ehdot

  1. Lainanhakija valtuuttaa lainanantajan tekemään lainan myöntämisen kannalta tarpeellisia kyselyitä lainanhakijasta. Valtuutus koskee ainakin seuraavia tarkistuksia: 1. Työsuhde 2. Väestörekisteritiedot 3. Verotiedot 4. Muut lainat.
  2. Kuluttajansuojalain mukainen lainan kokonaiskustannus ilmenee lainasopimuksesta.
  3. Lainanantajalla on oikeus olla myöntämättä lainaa syytä ilmoittamatta.
  4. Lainanantajalla on oikeus siirtää sopimus kolmansille osapuolille, jolloin asiasta ilmoituksen saatuaan tulee lainansaajan maksaa sopimuksen mukaiset velvoitteet uudelle osapuolelle.
  5. Lainansaaja on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa viivästyneelle määrälle korkolain mukaisesti. Viivästyskorko on korkolain 4 pykälän 2 momentin mukaisesti kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin velasta perittävä korko.
  6. Lainanantajalla on oikeus veloittaa lainaehtojen muuttamisesta johtuvat maksut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
  7. Lainansaajan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista lainanantajalle. Lainansaaja ei voi vedota siihen, ettei ole saanut asiakassuhteeseen vaikuttavaa tietoa, jos tiedon saamatta jääminen johtuu siitä, että lainansaaja ei ole ilmoittanut lainanantajalle asiakastiedoissaan tapahtuneita muutoksia. Lainanantaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että lainansaaja ei ole ilmoittanut lainanantajalle antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista. Aasa Oy:llä on oikeus veloittaa lainansaajalta hinnaston mukainen maksu asiakkaan yhteystietojen päivittämisestä mikäli lainansaaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa.
  8. Asiakkaan suoritukset käytetään ensisijaisesti jo erääntyneiden korkojen ja palkkioiden maksuun, sitten pääoman lyhentämiseen. Mikäli asiakas suorittaa ylimääräisiä suorituksia, kohdennetaan nämä varat lyhentämättömänä pääoman vähentämiseen. Mikäli osa palkkioista on jaettu useammalle erälle, kohdentuu maksettu suoritus edellä mainitulla tavalla ensin erääntyneiden palkkioerien ja korkojen maksuun ja sen jälkeen pääomaan. Erääntymättömät palkkiot kuittaantuvat järjestyksessä viimeisenä.
  9. Luottotietolain (527/2007) 14§:n mukaisesti lainaan liittyvät maksuhäiriöt saadaan ilmoittaa rekisterinpitäjille ja tallettaa luottohäiriörekistereihin, jos maksun laiminlyönti on kestänyt vähintään 60 päivää ja samalla kolme viikkoa maksukehotuksesta, joka on lähetetty eräpäivän jälkeen, eikä laiminlyönti ole johtunut velkojalle todisteellisesti ilmoitetusta sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta syystä.
 7. Erimielisyyksien ratkaisu

  1. Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan lainansaajan yleisessä alioikeudessa. Jollei lainansaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, käsitellään riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa. Lainansaajalla on oikeus viedä asia kuluttajariitalautakuntaan.
Χ

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Aasa Oy
Hiomotie 19
00380 Helsinki
Puhelin 0600 04045
(Puheluiden hintatiedot)

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Kimmo Rytkönen
Rekisterin nimi Aasa Oy Asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Rekisteröityjen yksilöiminen
- Yhteystietojen hallinta
- Riskien hallinta
- Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen

Rekisteröityjen ryhmät

Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään
a) Asiakassuhde tai sen solmimiseksi tehty hakemus joka koskee esim.
- luottoa
- palvelu- tai muuta sopimusta.
b) Asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon.

Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä

Henkilöön liittyvät perustiedot kuten:
- Asiakastunnus
- Henkilötunnus, syntymäaika tai Y-tunnus
- Nimi, nimilyhenne, virallinen ja puhuttelunimike
- Kieli
- Jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka
- Sopimus tai palvelukohtainen osoite
- Puhelinnumerot, telekopionumerot, sähköpostiosoitteet
- Kotikunta
- Arvo, ammatti, koulutus
- Työpaikkatiedot (nimi ja puh. Numero)
- Asema yhteisössä (esim. yrittäjät)
- Maksuhäiriötiedot
- Henkilön asiointitiedot
- Luotto-, palvelu-, sopimus- ja hakemusluettelo tai osallisuussuhde edellä mainittuihin asioihin.

Asiakasrekisteriin rekisteröidään luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä toisilta luotonantajilta saatuja tietoja aikaisemmista luotoista. Tietoja kerätään Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän avulla.

Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan

Tietoja hankitaan säännönmukaisesti:
- Rekisteröidyltä itseltään
- Viranomaisten pitämistä rekistereistä lain rajoissa
- palvelu- tai muuta sopimusta.
- Luottotietoja toimittavilta yrityksiltä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti kulloinkin voimassaolevan lain mukaan:
- Viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa
- Paperitulosteena

Asiakasrekisterin tietoja luotoista ja niiden hoitamisesta voidaan luovuttaa toisille luotonantajille asiakkaan antaman toimeksiannon ja suostumuksen perusteella. Tietoja luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän avulla.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Laitteistot sijaitsevat hälyttimin varustetussa lukitussa tilassa, jonne pääsy rajoitettu kulunvalvonnalla.

Rekisteröinti ja tiedonsaanti edellyttävät käyttöoikeuden.

Χ

Ohje lainahakemuksen täyttämiseen

Ammattiasema

 1. Yrittäjä

  Yrittäjiin luetaan ne henkilöt, jotka hoitavat omaa yritystään, viljelevät omistamaansa tai vuokraamaansa maatilaa tai ovat vapaan ammatin harjoittajia. Yrittäjät voivat olla joko yksinäisyrittäjiä tai työnantajia, joilla on yksi tai useampi palkattu työntekijä. Yrittäjän kotitalouteen kuuluvat, ilman palkkaa yrittäjää tämän ammatissa avustavat henkilöt, rinnastetaan sosioekonomiselta asemaltaan varsinaiseen yrittäjään. Yrittäjiin rinnastetaan sellaisissa pienissä osakeyhtiömuotoisissa yrityksissä työskentelevät omistajayrittäjät, joissa kyseinen yrittäjä yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa yli puolet osakepääomasta.

 2. Maatalousyrittäjä

  Maatalousyrittäjiin luetaan pääryhmään '4 Maa- ja metsätalous, kalastus' (Ammattiluokitus 1987) ja pääryhmään '6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.' (Ammattiluokitus 1997) sisältyvät yrittäjät.

 3. Ylemmät toimihenkilöt

  Ylemmät toimihenkilöt ovat palkansaajia, jotka tehtävissään soveltavat laajasti teoreettista tietoainesta. He toimivat päätöksentekijöinä, osallistuvat päätöksentekoon tai toimivat sitä sivuavissa erikoistuneissa ohjaus-, valvonta-, kehittely- ja palvelutehtävissä. Tehtäville on ominaista suhteellisen suuri itsenäisyys ja vastuullisuus. Johtamistehtävät voivat olla osa toimenkuvaa niissäkin tapauksissa, joissa ne eivät muodosta ammatin ensisijaista elementtiä. Ylempiin toimihenkilöihin luokitellaan myös sellaiset yhteiskunnallisia tai liike-elämän palveluksia tuottavissa ammateissa toimivat, joiden tehtävissä keskimääräisenä vaatimuksena on korkean asteen erikoistunut koulutus (esim. uskonnollinen, lainopillinen, terveydenhuolto-, taide-, kulttuuri- ym. työ). Rajana alempiin toimihenkilöihin on ylemmän toimihenkilön sijainti päätöksenteko-organisaation ylemmällä tasolla ja vaadittava laaja teoreettinen tietomäärä.

 4. Alemmat toimihenkilöt

  Alemmat toimihenkilöt ovat palkansaajia, jotka suorittavat tavanomaista toimisto- tai myyntityötä tai toimivat ammateissa, jotka ovat kehittyneet tavanomaisen toimisto- ja myyntityön pohjalta korvaten sen. Tehtävissä on keskeistä symbolien käsittely käsin tai manuaalisia työvaiheita korvaavilla koneilla ja laitteilla. Alempiin toimihenkilöihin kuuluvat edelleen myös työnjohtajina tuotantolaitoksissa tms. työskentelevät tai vastaavissa toimihenkilöiden esimiestehtävissä toimivat. Pääluokkaan kuuluvat myös sellaisissa hoito-, huolto- ja turvallisuuspalveluja tuottavissa ammateissa toimivat, joiden tehtävänä on huolehtia ihmisestä tai käsitellä häntä koskevaa tai muuta informaatiota. Toimenkuvalle on ominaista suoritusvastuu mutta ei vastuu itse toiminnasta. Raja ylempiin toimihenkilöihin on se, että alemmat toimihenkilöt sijoittuvat organisaation suoritustasolle ja tehtävissä vaaditaan suppeampaa ja vähemmän teoreettista tietoainesta kuin ylemmiltä toimihenkilöiltä.

 5. Työntekijät

  Työntekijät ovat palkansaajia, jotka osallistuvat tuotantotoimintaan työskentelemällä tavaroiden valmistuksen a) eri vaiheissa varsinaisissa tuotantotyön ammateissa tai b) tuotantotoimintaan välittömästi liittyvissä huolto-, korjaus- yms. tehtävissä tai c) suorittavat varasto-, jakelu-, tai kuljetustehtäviä tai työskentelevät sellaisissa palvelutehtävissä, joissa symbolien käsittelyä ei ole luokiteltu toimihenkilötyöksi.

 6. Opiskelijat

  Pääluokkaan luetaan 15 vuotta täyttäneistä ammatissa toimimattomista päätoimisesti opiskelevat tai muuta kuin peruskoulua käyvät sekä näiden kotitaloustyötä tekevät perheenjäsenet. Jos tietoa oppilaitoksesta ei ole käytettävissä, pääluokkaan luetaan 16 vuotta täyttäneet koululaiset ja opiskelijat.

 7. Eläkeläiset

  Eläkeläisiin luetaan vanhuuden, työkyvyttömyyden tai muun sellaisen syyn vuoksi pysyvästi työelämästä poissa olevat henkilöt. Pääluokkaan luetaan lisäksi eläkkeellä oleva kotitaloustyötä tekevä perheenjäsen.

 8. Muut

  Pääluokkaan luetaan pitkäaikaistyöttömät sekä henkilöt, joita ei voida luokitella sosioekonomiselta asemaltaan muihin luokkiin.

Koulutus

 1. Alempi perusaste
  -Kansakoulu
  -Kansalaiskoulu

 2. Ylempi perusaste
  -Peruskoulu
  -Keskikoulu

 3. Keskiaste
  -Lähihoitaja
  -Sähköasentaja
  -Liiketalouden perustutkinto (merkantti, merkonomi)
  -Ammattitutkinnot
  -Erikoisammattitutkinnot
  -Ylioppilastutkinto

 4. Alin korkea-aste
  -Teknikko
  -Merkonomi(opisto)

 5. Alempi korkeakouluaste
  -Alemmat yliopistotutkinnot
  -Ammattikorkeakoulututkinnot
  -Insinööri
  -Valtiotieteiden kandidaatti(alempi)

 6. Ylempi korkeakouluaste
  -Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
  -Valtiotieteiden maisteri
  -Diplomi-insinööri
  -Erikoislääkäri

 7. Tutkijakoulutusaste
  -Lisensiaatti- ja tohtoritutkinnot

 8. Koulutusaste tuntematon

Χ

YLEISET VAKUUTUSEHDOT
VAKUUTUSTUOTTEELLE
"Aasa-luottosuoja"

 1. Vakuutustuotteen tarkoitus

  1. Vakuutuksenantaja solmii vakuutuksenottajan kanssa henkivakuutuksen kuolemantapauksen varalta.
 2. Käsitteet

  1. Vakuutus muodostaa oikeussuhteen, jossa vakuutuksenantaja sitoutuu maksamaan vakuutuskorvauksen jäljempänä tässä vakuutussopimuksessa määritellyssä vahinkotapauksessa.
  2. Vakuutussopimus on kahdenvälinen oikeustoimi, joka syntyy, kun vakuutustarjous hyväksytään tai vakuutuksenottaja saa vakuutustodistuksen. Vakuutussopimuksessa vakuutuksenantaja sitoutuu suorittamaan vakuutuskorvauksen vakuutustapahtuman sattuessa näissä yleisissä vakuutusehdoissa yksilöidyin ehdoin. Vakuutuksenottaja sitoutuu maksamaan sovitun perusvakuutusmaksun ja noudattamaan muita sopimuksen ehtoja.
  3. Vakuutuksenantaja on NOVIS Insurance Company Inc., Nam. L. Stura 2, 811 02 Bratislava, ICO:47251301, joka on rekisteröity Slovakian kansallispankin toimesta yritystunnuksella 13166/2012 16, Bratislavan kaupparekisterin rekisteriosaan SA numerolla 5851/B. Vakuutuksenantajaa valvoo Slovakian kansallispankki, jonka osoite on Imricha Karvasa 1, 8135 Bratislava, Slovakia. Jäljempänä tässä sopimuksessa sekä vakuutuksenottajan ja vakuutetun osapuolen kanssa suoritettavassa yhteydenpidossa vakuutuksenantajaan viitataan lyhyemmin nimellä "NOVIS Insurance Company INC.".
  4. Vakuutuksenantajan rekisteröitynä vakuutusasiamiehenä toimii Aasa Prime Oy.
  5. Vakuutuksenottaja solmii vakuutussopimuksen vakuutuksenantajan kanssa.
  6. Vakuutettu on henkilö, joka on solminut henkivakuutussopimuksen vakuutuksenantajan kanssa. Vakuutettu on siten yhtä kuin vakuutuksenottaja. Vakuutettu tarkoittaa näissä ehdoissa myös vakuutettua osapuolta.
  7. Edunsaajilla on oikeus saada vakuutuskorvaus, jos vakuutettu osapuoli kuolee.
  8. Vakuutetun tai vakuutuksenottajan ikä vakuutussopimusta solmittaessa tarkoittaa vakuutussopimuksen solmimisvuoden mukaisen kalenterivuoden ja syntymävuoden välistä erotusta.
  9. Vakuutus tulee voimaan siihen liitännäisen lainasopimuksen voimaantulon myötä.
  10. Vakuutusaika vastaa laina-aikaa, josta sovitaan lainasopimuksessa. Laina-aika määritellään kokonaisina kuukausina.
  11. Sovittu vakuutussumma tarkoittaa vakuutusmaksua, joka on maksettava vakuutusajalta kuukausittaisiin eriin jaettuna.
  12. Vakuutustapahtuma tarkoittaa vakuutussopimuksessa määriteltyä tilannetta, joka ilmenee vakuutusaikana ja josta vakuutuksenantaja maksaa vakuutuskorvauksen.
  13. Vakuutuskorvaus tarkoittaa käteissuoritusta tai muuta rahallisesti määriteltävää etua, jonka vakuutuksenantaja maksaa vakuutetulle vakuutussopimuksessa määritellyssä tilanteessa.
 3. Vakuutussopimuksen solmiminen

  1. Vakuutussopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun vakuutuksenottajan hyväksymä vakuutustarjous vahvistetaan.
  2. Osapuolet sopivat, että vakuutukseen liittyvät oikeustoimet, kuten vakuutustarjouksen hyväksyminen, voidaan suorittaa myös sähköpostitse. Osapuolten on käytettävä vakuutussopimukseen merkittyjä tai myöhemmin ilmoitettavia sähköpostiosoitteita.
 4. Vakuutuksen voimassaolo

  1. Vakuutusturva alkaa aikaisintaan kello 0:00 lainasopimuksen voimaantulopäivänä, mutta kuitenkin viimeistään kello 0:00 lainasopimuksen solmimista seuraavana päivänä.
  2. Vakuutussopimus päättyy joko vakuutussopimukseen merkityn vakuutuskauden päättyessä tai vakuutuksenottajan kuollessa (eli vakuutustapahtuman tapahtuessa). Vakuutuksenottajalla on lisäksi oikeus irtisanoa vakuutussopimus päättymään kesken lainakauden. Jos vakuutuksenottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt irtisanomista koskevan ilmoituksen vakuutuksenantajalle.
  3. Mikäli lainasopimuksessa sovittua laina-aikaa muutetaan, vakuutuskausi ei kuitenkaan muutu, vaan säilyy alkuperäisenä. Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja voi hakea uutta vakuutusta alkuperäisen vakuutuskauden ylittävälle ajalle.
  4. Mikäli vakuutuksenottaja hakee uutta lainaa ja samalla uutta vakuutusta, korvaa uusi vakuutussopimus kaikki osapuolten välillä aiemmin solmitut Aasa-luottosuoja (”Aasa Credit Assurance”) nimistä tuotetta koskevat sopimukset.
 5. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun oikeudet ja velvollisuudet

  1. Vakuutuksenottaja ja vakuutettu sitoutuu
   a) antamaan oikeat ja täydelliset vastaukset kaikkiin vakuutuksenantajan esittämiin vakuutussopimusta koskeviin kysymyksiin,
   b) maksamaan sovitut vakuutusmaksut viimeistään vakuutuksenottajalle lähetetyssä erillisessä maksutaulukossa merkittyinä eräpäivinä, ja
   c) ilmoittamaan vakuutuksenantajalle osoitteen tai muiden yhteystietojen muuttumisesta, ennen kaikkea sen sähköpostiosoitteen muuttumisesta, johon vakuutuksenantaja lähettää kaikki tiedot ja päätökset.
 6. Vakuutuksenantajan oikeudet ja velvollisuudet

  1. Vakuutuksenantajan on noudatettava sopimuksesta, näistä vakuutusehdoista ja lainsäädännöstä johtuvia velvollisuuksiaan.
  2. Vakuutuksenantajalla on oikeus
   a) vaatia sellaisten sovittujen vakuutusmaksujen maksamista, joita ei ole maksettu eräpäivään mennessä.
   b) kieltäytyä suorittamasta vakuutussopimuksen mukaisia velvoitteitaan, jos vakuutuksenottaja on menetellyt vilpillisesti täyttäessään kohdan 5 alakohdan 1 a) mukaista velvollisuuttaan. Vakuutuksenantajalla on tällöin oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut.
   c) varmistaa vakuutuksenottajan ja vakuutetun henkilöllisyys sekä tarvittaessa myös vakuutuskorvauksen saajan henkilöllisyys pyytämällä heitä todistamaan henkilöllisyytensä.
  3. Vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa vakuutussopimus, jos
   a) vakuutuksenottaja ei ole maksanut sovittua vakuutusmaksun kuukausierää kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt vakuutuksenottajalle vakuutusmaksua koskevat laskun. Tässä tapauksessa vakuutus päättyy 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä.
   b) vakuutuksenottaja tai vakuutettu on ennen vakuutuksen myöntämistä antanut vakuutuksenantajalle vääriä tai puutteellisia tietoja tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, ja vakuutuksenantaja oikean asianlaidan tuntien ei olisi myöntänyt vakuutusta.
   c) vakuutettuun liittyvässä, vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta merkityksellisessä seikassa on tapahtunut vakuutussopimuslain (543/1994) 27 §:ssä tarkoitettu vahingonvaaraa lisäävä muutos ja vakuutuksenantaja ei olisi myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että vakuutettuun liittyvä seikka olisi ollut muutosta vastaava jo vakuutusta myönnettäessä.
   d) vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman.
   e) vakuutettu on vakuutustapahtuman jälkeen antanut vakuutuksenantajalle vilpillisesti vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta.
  4. Vakuutuksenantajan irtisanoessa vakuutuksen edellä mainittujen kohdan 6 alakohtien 3 b) – 3 f) perusteella vakuutus päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenantaja on lähettänyt vakuutuksenottajalle kirjallisen ilmoituksen irtisanomisesta.
  5. Vakuutustapahtuman sattuessa vakuutuksenantaja on velvollinen maksamaan vakuutuskorvauksen viidentoista (15) päivän kuluessa siitä, kun vakuutuskorvauksen käsittelyn edellyttämät tarpeelliset toimet on suoritettu.
  6. Vakuutuksenantaja on vastuusta vapaa, jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt kohdan 5 alakohdan 1 a) mukaisen velvollisuutensa ja vakuutuksenantaja ei olisi lainkaan myöntänyt vakuutusta siinä tapauksessa, että oikeat ja täydelliset vastaukset olisi annettu. Jos vakuutuksenantaja olisi myöntänyt vakuutuksen, mutta ainoastaan korkeampaa maksua vastaan tai muutoin toisilla ehdoilla kuin oli sovittu, vakuutuksenantajan vastuu rajoittuu siihen, mikä vastaa sovittua vakuutusmaksua tai niitä ehtoja, joilla vakuutus olisi myönnetty.
 7. Edunsaajat

  1. Jos vakuutettu kuolee eikä vakuutussopimukseen ole merkitty edunsaajia, vakuutuskorvaus maksetaan laissa määrätyn mukaisesti vakuutetun lakimääräisille perillisille.
 8. Korvausvelvollisuuden poissulkeminen

  1. Vakuutuskorvausta ei makseta, mikäli vakuutustapahtuma sattuu seuraavissa tapauksissa:
   a) sotilaalliset konfliktit tai osallistuminen sotilasoperaatioihin Suomen ulkopuolella
   b) osallistuminen kansannousuun, kapinaan tai levottomuuksiin kapinallisten puolella
   c) ydinonnettomuudet
   d) terroritekoon osallistuminen
   e) laajalle alueelle levinnyt ja merkittävään osaan väestöstä vaikuttava epidemia (pandemia), lasersäteet tai keinotekoiset UV-säteet (vakuutus on kuitenkin kaikilta osin voimassa sädehoidoissa, joissa käytettävän säteilyn teho on vähintään 100 elektronivolttia tai joissa käytetään mitä tahansa neutroneja ja joita annetaan hoitotarkoituksessa tai terveydenhoitohenkilökunnan valvonnassa); tai
   f) vakuutettu syyllistyy tahalliseen rikokseen.
  2. Edunsaajilla ei ole oikeutta saada vakuutuskorvausta, jos edunsaaja on aiheuttanut vakuutetun kuoleman tahallisella rikoksella. Jos asiaankuuluva viranomainen on antanut pidätysmääräyksen rikokseen liittyvän epäilyn vuoksi, vakuutuksenantajalla on oikeus lykätä vakuutuskorvauksen maksamista edunsaajalle esitutkinnan loppuun suorittamiseen saakka.
  3. Vakuutuksenantaja ei maksa vakuutuskorvausta, jos vakuutettu tekee itsemurhan ensimmäisten kolmen (3) kuukauden aikana vakuutusturvan alkamisesta.
 9. Vakuutustapahtuma

  1. Vakuutustapahtumalla tarkoitetaan vakuutettavaa riskiä, eli vakuutetun kuolemaa vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutetun kuolemasta on ilmoitettava välittömästi vakuutuksenantajalle tai vakuutuksenantajan lukuun toimivalle vakuutusasiamiehelle ja esitettävä seuraavat asiakirjat:
   a) vakuutetun virallinen kuolintodistus, josta ilmenee vakuutetun varmennettu ikä ja syntymäpaikka
   b) kuolinilmoitus ja mahdolliset lääkärintodistukset.
  2. Vakuutetun kuollessa koko vakuutussopimuksen mukainen vakuutuskorvaus maksetaan sopimuksessa nimetylle edunsaajalle näitä yleisiä ehtoja soveltaen.
 10. Ilmoitukset

  1. Kirjallisessa viestinnässä sähköpostiviesti katsotaan lähetetyksi sen lähettämispäivänä paitsi, jos viesti palautetaan yhdessä virheilmoituksen kanssa eikä viestin uudelleenlähettäminen onnistu.
  2. Vakuutuksenantajalle tai sen lukuun toimivalle vakuutusasiamiehelle lähetetyt asiakirjat katsotaan lähetetyiksi silloin, kun ne saapuvat vakuutuksenantajan pääkonttoriin tai hänen asiamiehelleen Suomessa.
  3. Vakuutuksenottaja antaa vakuutuksenantajalle suostumuksensa
   a) vakuutussopimuksessa ilmoittamiensa henkilötietojen säilyttämiseen
   b) henkilötietojensa välittämiseen vakuutuksenantajan vakuutuksen käsittelyyn palkkaamille asiamiehille
   c) tietojensa säilyttämiseen ja käyttöön, mukaan lukien tietojen välittämiseen kolmansille osapuolille (ensisijaisesti lakimiehet, notaarit sekä saatavien perintään liittyvät yritykset) vakuutuksenantajan oikeuksien turvaamiseksi sekä saatavien perintää varten
   d) tietojen käsittelyä varten, mukaan lukien tietojen välittäminen sopimuskumppaneille vakuutuksenantajan ja sen sopimuskumppaneiden markkinointitoimintaa varten, keskinäiseen myyntiin liittyvää neuvontaa varten ja monipuolisten finanssipalvelujen ja konsultoinnin tarjoamiseksi vakuutuksenottajalle ja vakuutetuille sekä tietojen tilastointia ja analysointia varten
   e) puhelimitse tapahtuvaa yhteydenpitoa varten vakuutuksenottajan ja/tai vakuutettujen sekä vakuutuksenantajan ja/tai määriteltyjen kolmansien osapuolten välillä.
  4. Osapuolet voivat sopia näistä vakuutussopimuksen yleisistä ehdoista poikkeavista oikeuksista ja velvollisuuksista, joita ei ole nimenomaisesti kielletty laissa tai näissä yleisissä ehdoissa.
  5. Vakuutussopimukseen sovelletaan Suomen lakeja.
  6. Jos vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutuksenantajan päätökseen a) Hän voi viedä päätöksen ratkaisusuosituksia antavien vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi) tai kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi, tai
   b) Hän voi nostaa kanteen vakuutuksenantajaa vastaan vakuutuksenottajan kotipaikan käräjäoikeudessa.
Χ
1
i
2
i
3
i
4
i
5
i

Valitse lainasumma 2000 - 5000 €

Valitse laina-aika 6 - 24 kk

Kuukausierä €/kk *
* Kuukausierä on suuntaa antava. Tarkan lyhennysaikataulun saat lainasopimusten yhteydessä.

Esimerkkilaskelma

Tyypillisen 3500 euron 24 kk luoton todellinen vuosikorko on 61,89% ja kokonaiskustannus 5429,72 euroa. Kyseessä on kuukausierissä takaisinmaksettava kertaluotto.

Minimi laina-aika 6 kuukautta ja maksimi laina-aika 24 kuukautta. Maksimi todellinen vuosikorko kuuden kuukauden lainalle on 134,76% ja samalla korkein mahdollinen todellinen vuosikorko Aasan lainoille. Korko ei muutu mikäli laina maksetaan takaisin myöhässä. Oman lainasi todellisen vuosikoron löydät lainasopimuksestasi ja lainan ennakkotiedoista jotka toimitetaan sinulle ennen sopimuksen allekirjoitusta.