Ennakkotiedot

Aasa ei myönnä uusia luottoja.

1. Luotonantajan / luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja Aasa Oy
Osoite Hiomotie 19
00380 Helsinki
Puhelinnumero 0600 04045
Sähköposti asiakaspalvelu@aasa.fi
Internet-osoite www.aasa.fi

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi

Vakuudeton kulutusluotto

Luoton kokonaismäärä
Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

2000 €

Nostoa koskevat tiedot
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat on saatavissa.

Hyväksytty laina maksetaan hakijan tilille

Luottosopimuksen voimassaoloaika

24kk

Maksuerät

24 x 122,27 €
Maksuväli 1kk:
Korko, järjestelypalkkio ja tilinhoitomaksu sisältyvät kuukausittaiseen maksuerään ja ne on maksettava sovitun eräpäivän mukaisesti. Annuiteeti.

Maksettava kokonaismäärä
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.

Luoton kokonaismäärä: 2000 €
Luottokustannukset yhteensä: 927,60 €
Maksettava kokonaismäärä: 2927,60 €

Vaadittavat vakuudet

Lainaan ei tarvita vakuuksia tai takaajia

3. Luoton kustannukset

Lainakorko

39,90%
korko muodostuu luottopäätöksen yhteydessä asiakaskohtaisesti.

Todelinen vuosikorko
Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton kokonaismäärälle. Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.

48,07%
Lainan todellinen vuosikorko määräytyy valitun lainasumman, laina-ajan, koron ja kulujen perusteella.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava
- vakuutus
- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus
Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.

Ei
Ei

4. Muut kustannukset

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.

Vuotuinen viivästyskorko erääntyneistä ja maksamattomista lainaeristä ja muista saatavista määräytyy korkolain 633&82 ja lakiin tehtyjen muutosten mukaisesti. Lisäksi ostaja on velvollinen maksamaan kohtuulliset perintäkulut laki saatavien perinnästä mukaisesti.

5. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 vuorokauden kuluessa lainasopimuksen allekirjoittamisesta.

Kyllä

Ennenaikainen takaisinmaksu
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain

Kyllä
Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista
Oikeus saada luottosopimusluonnos
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.
Ajanjakso, jona sitoo luotonantajaa
Nämä ehdot eivät sido luotonantajaa.

6. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) luotonantajan osalta

Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte

Osoite
Aasa Oy
Hiomotie 19
00380 Helsinki

Rekisteröinti

Aasa Oy on rekisteröity osakeyhtiö Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnus 2326043-8

Valvova viranomainen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
b) luottosopimuksen osalta

Peruuttamisoikeuden käyttö

Lainansaajalla on oikeus peruuttaa laina ilmoittamalla siitä lainanantajalle 14 vuorokauden kuluessa lainasopimuksen allekirjoittamisesta. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja ilmoituksessa täytyy tulla ilmi vähintään seuraavat tiedot: lainanhakijan nimi, henkilötunnus, ilmoitus luoton peruuttamisesta, paikka ja päiväys ja lainanhakijan allekirjoitus. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja sen voi toimittaa lainanmyöntäjälle sähköpostitse tai kirjeitse. Peruutusilmoituksen jälkeen asiakkaan tulee palauttaa välittömästi, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä, lainasopimuksessa määritetyt varat korkoineen siltä ajalta, kun lainansaajalla on ollut luotto käytettävissä. Ellei luotonsaaja tämän ajan kuluessa palauta varoja korkoineen, peruuttaminen raukeaa.

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja/tai sen toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke

Jos Aasa Oy:n ja asiakkaan välillä ei päästä neuvotellen ratkaisuun, voi asiakas ottaa yhteyttä oman asuinalueensa kuluttajaneuvontaan. Lainasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia ja oikeuspaikkana on kuluttajan kotipaikan alioikeus.
c) oikeussuojan osalta

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo

Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten rahoituspalvelun hankintaa tai liittyy kulutushyödykesopimukseen. Se ei kuitenkaan käsittele asioita, jotka koskevat arvopaperiasioita eli esimerkiksi osakkeita, osuustodistuksia tai obligaatioita koskevia asioita. Kuluttajariitalautakunta antaa ratkaisusuosituksia ainoastaan kirjallisiin valituksiin.

*Tarkat eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot saat luottopäätöksen yhteydessä